Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN MOONBEAM COLLECTIVE.

Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Moonbeam collective die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op www.moonbeam-collective.com. Op verzoek worden de Algemene Voorwaarden door ons toegezonden.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

 

Prijzen en betalingen

2.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.

2.2 Gedurende de vermelde geldigheidsduur zal Moonbeam collective prijzen niet verhogen, tenzij sprake is van verandering in BTW-tarieven.

2.3 Betaling dient te geschieden op een door Moonbeam collective aangeboden betaalwijze. Moonbeam collective kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Moonbeam collective is gerechtigd nadere voorwaarden aan de betaling te verbinden. Bij betaling via bank of giro geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Moonbeam collective is bijgeschreven.

2.4 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Moonbeam collective zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.

2.5. Indien de consument in gebreke blijft, is Moonbeam collective gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

 

Herroepingsrecht

3.1 Na aankoop heeft de consument het recht een artikel zonder opgaaf van reden te retourneren binnen veertien dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. Indien een artikel door zijn aard niet onder het herroepingsrecht valt, zal dit door Moonbeam collective vermeld worden in het aanbod. Artikelen in de sale kunnen niet worden geretourneerd.

3.2 Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. Een verzegeling mag niet verbroken zijn. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.

3.3 Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Kidchella the label het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugbetalen.

 

Aanbiedingen/overeenkomsten

4.1 Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft, dan zal Moonbeam collective dit duidelijk vermelden.

4.2 Moonbeam collective zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Moonbeam collective niet.

4.3 Moonbeam collective zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze en het herroepingsrecht.

4.4 Moonbeam collective is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Moonbeam collective de bestelling heeft geaccepteerd.

 

Levering

5.1 De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Overschrijding van de aangegeven levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding of annulering van de bestelling, tenzij de levertijd zodanig lang is, dat van de consument redelijkerwijs niet verwacht mag worden dat hij de overeenkomst in stand houdt. In dat geval zal Moonbeam collective het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.

5.2 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Moonbeam collective niet aansprakelijk.

5.3 Leveringen vinden alleen plaats naar landen die door Moonbeam collective zijn vermeld. Moonbeam collective kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen.

 

Conformiteit en garanties

6.1 Moonbeam collective draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.

6.2 Wanneer een product gezien zijn aard onder garantie wordt geleverd en er treedt een gebrek op binnen de garantietermijn, dan dient de consument Moonbeam collective daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Moonbeam collective zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Moonbeam collective.

6.3 Garantie is beperkt tot de termijn die door de producent of leverancier van het product is vastgesteld.

 

Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle door Moonbeam collective geleverde producten of diensten blijven eigendom van Kidchella the label totdat de consument alle verplichtingen uit alle overeenkomsten is nagekomen. Het risico van schade of vermissing gaat over op de consument vanaf het moment van levering.

 

Reclames en aansprakelijkheid

8.1 De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 14 dagen na ontvangst via e-mail te worden gemeld aan Moonbeam collective.

8.2 Moonbeam collective zal na ontvangst van de klacht de artikelen, na retournering daarvan, ofwel vervangen ofwel het aankoopbedrag terugbetalen.

8.3 Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Moonbeam collective via e-mail op de hoogte stellen en zal Moonbeam collective de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel repareren of vervangen.

 

Overmacht

9.1 Moonbeam collective kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Moonbeam collective heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.

9.2 Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Op elke overeenkomst tussen Moonbeam collective en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.

10.2 Moonbeam collective en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Amsterdam, 2019.

 

 

Moonbeam collective is a kidswear and lifestyle label based in Amsterdam. Created by mom of two, Liza Henzen. Moonbeam collective plays into that childhood sense of wandering wild, designing clothing for free spirited little boys and girls who love to run free and explore the world. All items are handmade, quality clothing and accessories that will have your little moonbeams all set for their next adventure.

Neem contact met ons op

E-mail
info@moonbeam-collective.com